Vedci z nezávislého think-tanku pri CERGE –EI v štúdii potvrdili, že Slovensko patrí medzi krajiny, v ktorých je podiel vysokoškolských párov z rovnakého odboru vôbec najvyšší v Európskej únii. Na druhom mieste sú Nemci a Gréci. V tomto prípade už nejde len o vzdelanostnú preferenciu párov, keď vysokoškoláčka preferuje za partnera vysokoškoláka, ale dokonca podvedome hľadá, aby jej partner mal podobný odbor ako ona.

Vedci skúmali 680-tisíc mužov a žien z 24 krajín Únie, ktorí končili vysokú školu v rokoch 1993–2013. U každého z nich sledovali nielen rok ukončenia školy, ale zároveň aj úroveň vzdelania, obor štúdia a obor štúdia partnera alebo partnerky. V analýze sú zahrnuté všetky páry, ktoré zdieľajú spoločnú domácnosť, teda ide o 128 040 párov, z nich 75 percent žije v manželstve.

Právnické a lekárske rodiny

Na to, aby vedci efekt odborovej homogamie zmerali, vytvorili takzvaný Index H. Ide o pomer medzi skutočným počtom homogamných párov v porovnaní s hypotézou, že takéto páry by sa stretli úplne náhodou. Ak je index H vo výške 100 percent, tak to znamená, že je dvojnásobne vyššia pravdepodobnosť, že daný pár bude odborovo homogamný, v porovnaní s odborovo náhodným párovaním.

Hodnoty indexu H sa pohybujú od 56 percent v Litve až po 142 percent na Slovensku, čo je najviac v celej Európskej únii. Výskumníci nazvali tento fenomén „Vrana k vrane sadá“, čo je prirodzené, keďže ľudia sa zoznamujú s partnermi zvyčajne v škole alebo po nástupe do práce.

Odborová homogenita v Európskej únii Zdroj: CERGE - EI

V prípade školy poukázali na zaujímavý fakt, že na párovanie má veľký vplyv zloženie študentov na jednotlivých fakultách. Príkladom sú technické odbory ako strojárstvo, kde muži tvoria 80 percent všetkých študentov. Pre veľkú časť týchto študentov je tak nemožné nájsť si partnera vo svojom odbore. Naopak 20 percent žien má „na strojarine“ veľa potenciálnych partnerov. Preto nie je prekvapujúce, že ženy, ktoré vyštudovali viac-menej „mužský“ odbor, vytvorili homogamné páry až v 60,5 percentách prípadov.

Veľký podiel takýchto párov je aj na práve či medicíne, čo je jedným z dôkazov, prečo vznikajú takzvané právnické, učiteľské alebo lekárske rodiny. Predovšetkým na medicíne tvoria ženy väčšinu a je vysoká pravdepodobnosť, že ich budúcim partnerom bude lekár. Ak vhodného partnera nenájdu v škole, tak je vysoká pravdepodobnosť, že single lekára nájdu v nemocnosti.

Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského ukončilo vlani denné štúdium 338 budúcich lekárov, z toho bolo až 244 žien, čo je 72 percent. Na Právnickej fakulte UK bol 63-percentný podiel žien-absolventiek a na Pedagogickej fakulte až 92-percentný podiel (z 697 absolventov bolo len 56 mužov).

Na odboroch, kde je podiel študentov a študentiek vyrovnanejší, je podiel „homogamných“ párov len 22,3 percent.

Vplyv vysokej školy je badateľný aj na programe Erasmus, ktorí umožňuje študentom na jeden semester počas vysokej školy navštíviť univerzitu v inom európskom štáte. Až 27 percent študentov, ktorí boli v rámci Erasmu na nejakej zahraničnej univerzite, spoznalo pri štúdiu svojho budúceho životného partnera. Ešte pred troma rokmi sa Európska komisia dokonca pochválila, že vďaka programu, ktorý funguje 30 rokov, sa narodilo najmenej milión detí.

Práca v IT alebo nemocnici

Druhou možnosťou sú páry, ktoré sa stretli až v práci. Platí to predovšetkým pre pracoviská, ktoré sú do nejakej miery oddelené podľa študijných odborov. Príkladom sú opäť nemocnice, školy prípadne IT firmy. Kým v prvých rokoch po škole stále dominujú lásky, ktoré sa spoznali na univerzite, neskôr si ľudia už partnerov hľadajú primárne v práci.

„Páry, ktoré pracujú v rovnakom odvetví, majú veľmi vysoký index H, a to na úrovni 204,8 percent, zatiaľ čo páry, ktoré pracujú v rôznych odvetviach, majú index H len 58,5 percent,“ tvrdia vedci. Tieto dáta len potvrdzujú, že vzťahy na pracovisku dominujú ako zdroj odborovej homogamie a zatláčajú do pozadia známosti napríklad z vysokej školy alebo barov.

Výskum má podľa vedcov veľký zmysel, pretože má veľký vplyv na rôzne javy v spoločnosti. Medzi jednotlivými pracovnými odbormi sú rozdiely v platoch, preto ak je v krajine veľký podiel odborovo homogénnych vzťahov, zvyšujú sa príjmové rozdiely medzi rodinami. Zároveň v prípade ekonomických kríz sú takéto rodiny citlivejšie na zmeny na trhu práce, keď hrozí, že rodina môže stratiť príjem oboch. Rovnako by bolo zaujímavé zistiť, či takéto manželstvá sú stabilnejšie.

Láska, partnerstvo Zdroj: flickr.com / Hamza Butt | cc