Túto povinnosť im ukladá zákon č. 303/2019 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o potravinách. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozia podnikom sankcie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR však zatiaľ k tomuto opatreniu nezverejnilo nijaké potrebné informácie. Preto ho Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska vyzýva, aby tak neodkladne urobilo. 

Informáciu o krajine pôvodu mäsa si musia zariadenia spoločného stravovania zabezpečiť od dodávateľa, ktorým je často obchodník, nie potravinársky podnik, či spracovateľ. Reštaurácie a ďalšie podniky spoločného stravovania musia zároveň túto informáciu zapracovať do jedálnych lístkov alebo iným spôsobom informovať spotrebiteľa.

„Absencia informácií zo strany ministerstva o spôsobe zverejnenia tohto opatrenia, stavia prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania do polohy nedobrovoľných porušovateľov zákona. Nová povinnosť je účinná o 9 dní a to znamená, že je veľmi málo času na prípravu. Isté však je, že za nedodržanie tejto novej povinnosti hrozí prevádzkam spoločného stravovania finančná sankcia“, vysvetlil generálny manažér AHRS Marek Harbuľák aktuálny stav.

Reštaurácia musia uvádzať pôvod mäsa2 Zdroj: Flickr

Ako ďalej doplnil, povinnosť uvádzať krajinu pôvodu mäsa v zariadeniach spoločného stravovania sa pritom neuplatňuje v žiadnej z krajín EÚ. V prípade Slovenska je to znovu nad rámec bežnej praxe v európskych krajinách. AHRS už pred zavedením tejto povinnosti upozorňovala na zbytočnosť tohto opatrenia a aj teraz považuje zavedenie povinnosti označovať krajinu pôvodu mäsa za neopodstatnenú. 

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska opakovane zdôrazňuje, že dostupnosť informácií o pôvode potravín, či zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o ich kvalite a pôvode, sa dá dosiahnuť lepšou informovanosťou spotrebiteľov a osvetou, zameranou na zdravé stravovanie. Takéto aktivity sú efektívnejšie a sú pozitívne vnímané spotrebiteľmi i prevádzkovateľmi zariadení verejného stravovania.