Ich dôsledkom bolo, že platili najvyššie licenčné odmeny  ktoré sa platia za autorské práva (t.j. za každý televízor a rádio vo verejnom priestore, čo sú aj hotelové izby), v celej Európe. Zdá sa, že riešenie týchto problémov sa pohlo - vláda sa na svojom zasadnutí v stredu 22.8. zaoberala novelizáciou Autorského zákona. Návrhy, ktoré dlhodobo presadzovala Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (predtým Zväz hotelov a reštaurácií SR), boli po dlhých rokoch do novely zákona zapracované.

Ide napríklad o zmenu kritérií, ktoré doposiaľ uplatňovali niektoré organizácie kolektívnej správy (LITA, SOZA atď.) pri stanovení a výpočte licenčných odmien pre hotely a reštaurácie a ktoré boli podľa hotelierov diskriminačné.

Podľa návrhu novelizácie Autorského zákona, ktorý sa vláda zaoberala, sa napríklad zakotvuje povinnosť viesť pri dohode o spoločnej správe spoločný sadzobník, pričom sadzby vo svojom súčte nesmú byť vyššie než v prípade samostatných zmlúv s jednotlivými organizáciami. Doteraz sa licenčné odmeny všetkých organizácií sčítali, čo viedlo k x-násobne vyšším sumám ako v ostatných krajinách.

Tiež sa spružňuje inštitút podania žaloby na určenie obsahu licenčnej zmluvy, ak sa organizácia kolektívnej správy a používateľ nedohodnú na jej obsahu (v ťažiskových prípadoch na výške odmeny).

Podľa Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska spresnenie kritérií pre výpočet licenčných odmien, komunikácia pri zmene sadzobníkov so združeniami používateľov, ale aj ďalšie zmeny pri uplatňovaní tzv. one stop shopu, zlepšia celkový systém spoločnej správy aj pre samotných autorov, výkonných umelcov a producentov, ktorých organizácie kolektívnej správy zastupujú.

Marek Harbulák, generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska konštatoval, že hotelieri oceňujú prístup ministersky kultúry Ľubice Laššákovej, ktorá si po nástupe do funkcie vypočula ich požiadavky a bezprostredne zabezpečila prípravu novely Autorského zákona. Navrhovaná účinnosť je k 1. januáru 2019.