Odvetvie cestovného ruchu v tomto roku zápasí s dopadmi opatrení spojených s pandémiou covid-19. Štatistický úrad SR v snahe poskytnúť spoločnosti detailnejšie informácie zverejnil od októbra 2021 na svojej webovej stránke tisíce nových mesačných dát o počtoch hostí a dĺžke ich pobytov v ubytovacích zariadeniach. Podrobnejšie dáta umožnia lepšie analyzovať dopady pandémie na odvetvie cestovného ruchu.

„Obrovský potenciál dát z nastavenej novej úrovne detailov sa prejaví neskôr, najmä v období po skončení opatrení voči pandémii. Aktuálne v roku 2021 tento potenciál oklieštil fakt, že mnohí ubytovatelia mali niekoľko mesiacov úplne zatvorené a objem dostupných dát pri zachovaní princípov ochrany sa znížil,“ vysvetlila Veronika Töröková, riaditeľka odboru metodiky a syntézy podnikových štatistík.

ŠÚ SR podľa zákona musí zabezpečiť primárnu a sekundárnu ochranu dát a nemôže publikovať dáta dôvernej povahy. Údaje sú zverejňované tak, aby nemohli byť identifikované hodnoty za konkrétne ubytovacie zariadenie.

V praxi to znamená, že napríklad za obec či región možno zverejniť číselné štatistické informácie len ak údaje poskytli traja či viac ubytovateľov a nie sú k dispozícii dáta len od malého počtu poskytovateľov ak je jeden dominantný.

Tieto údaje sa potom využijú až pri kumulatívoch za väčšie územie alebo za viac agregovanú štruktúru. „Aktuálne je teda dostupný maximálny možný objem štatistických informácií o ubytovacích zariadeniach, ktoré nemajú dôverný charakter,“ zdôraznila V. Töröková.

ŠÚ SR prezentuje dáta ubytovacích zariadení, ktoré poskytovali prechodné ubytovanie účastníkom cestovného ruchu. Ide o právnické osoby alebo fyzické osoby s prideleným IČO bez ohľadu na počet zamestnancov a ich hlavnú činnosť.

Podnikatelia poskytujúci ubytovanie, na základe informácií od obcí sú vedení v Registri ubytovacích zariadení ŠÚ SR. Aktivita ubytovacích zariadení je významne ovplyvňovaná sezónnosťou, mnohé ubytovacie zariadenia fungujú len v zimnej či len v letnej sezónne a podobne.