Kto platí

Ak používate pri podnikaní auto, do 1. februára musíte podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a do tohto istého termínu aj zaplatiť daň. Daň z motorových vozidiel platia fyzické a právnické osoby, ktoré sú zapísané ako držiteľ v osvedčení o evidencii vozidla. 

Zamestnávateľ platí daň z motorových vozidiel za rok 2015 len v prípade, ak zamestnanec použije na pracovnú cestu vozidlo, ktoré sa nepoužíva na podnikanie. To znamená, že sa nezdaňuje vozidlo, ktoré už u iného daňovníka zdaneniu podlieha.

V prípade organizačnej zložky zapísanej ako držiteľ v technickom preukaze je daňovníkom právnická osoba – zriaďovateľ tejto organizačnej zložky. Môže ním byť aj zahraničná osoba, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom organizačnej zložky.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 • je ako držiteľ zapísaná v dokladoch vozidla,
 • má v dokladoch vozidla ako držiteľa zapísanú svoju organizačnú zložku,
 • používa vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 • používa vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
 • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Na aké vozidlá 

Daňou z motorových vozidiel sa nezdaňujú len vozidlá kategórie M, N a O, ale aj kategórie L. Sem patria najmä malé motocykle, motocykle, trojkolky, štvorkolky. Údaj o kategórii vozidla nájdete v osvedčení o evidencii  (časť 1 alebo časť 2 v riadku J – Kategória). Samozrejme, musí ísť o vozidlá so slovenským evidenčným číslom.

Daň z motorových vozidiel sa platí za vozidlo, pri ktorom boli splnené tieto podmienky:

 • patrí do kategórie L, M, N alebo O,
 • je evidované v Slovenskej republike,
 • používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Vozidlo evidované v zahraničí nepodlieha dani z motorových vozidiel v Slovenskej republike aj keď sa v Slovenskej republike používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Kam treba platiť

Jedna z prvých zmien sa týka miestnej príslušnosti. „Právnická osoba bude za uplynulý rok 2015 platiť po prvý raz dane na daňový úrad, kde má sama sídlo prípadne trvalý pobyt, a nie tam, kde je evidované vozidlo, ako to bolo doteraz,“ vysvetľuje Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia.

To určite privítajú tí podnikatelia či firmy, ktorí mali evidovaných viacero vozidiel v rôznych krajoch po Slovensku a doteraz preto museli podávať niekoľko daňových priznaní podľa toho, v ktorom kraji ich mali zaevidované. Napríklad ak mali evidované vozidlá v troch krajoch, museli podávať daňové priznanie na tri daňové úrady.

Teraz podajú za všetky evidované motorové vozidlá jedno priznanie  tam, kde majú trvalý pobyt alebo sídlo. Ak má firma príslušnosť k DÚ pre vybrané daňové subjekty, tak bude podávať daňové priznanie tam. 

„Ak však podnikateľ využíva pri podnikaní vozidlo na operatívny lízing, ako nájomcovi mu odpadajú akékoľvek starosti s daňou za motorové vozidlá, pretože vlastníkom a zároveň držiteľom týchto vozidiel je lízingová spoločnosť,“ podotýka L. Pozdechová. Ak má podnikateľ auto na finančný lízing, podáva daňové priznanie sám tak, ako keby si auto kúpil.

S touto zmenou súvisí aj zjednodušenie pri úhrade dane a platení preddavkov. Finančná správa zaviedla samostatné predčíslie účtu, ktoré je pri úhradách potrebné použiť. Úhrada daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel za rok 2015 bude teda vyzerať nasledovne: 501163-osobný účet daňovníka/8180.

Zmena v sadzbách

Sadzby dane si už neurčujú samosprávne kraje. Zákon ich zjednotil  – sú rovnaké na celom Slovensku (aktuálne sadzby nájdete na konci článku). To však neznamená, že podnikatelia budú platiť rovnako vysokú daň. O jej výške totiž už rozhoduje aj vek vozidla a jeho ekologickosť.

Ušetria majitelia nových vozidiel. Za staršie auto si naopak priplatíte. Za nové auto sa vám sadzba dane znižuje o 25 % a v štvrtom až šiestom roku o 20 %.

„V prípade hybridných vozidiel a vozidiel na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži navyše ešte o 50 % a v prípade vozidiel, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová,“ spresňuje L. Pozdechová.

S pribúdajúcim vekom auta sa však sadzba zvyšuje. Ak máte vozidlo v majetku, po jeho siedmom roku veku vás čaká zníženie sadzby už len o 15 % a pri 10 až 13-ročných vozidlách je sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa začne zvyšovať.

Pri výpočte dane je treba upraviť ročnú sadzbu dane. Najskôr ju treba znížiť (alebo zvýšiť) podľa počtu mesiacov, ktoré uplynuli od mesiaca prvej evidencie vozidla. Následne je možné túto upravenú sadzbu dane ešte znížiť o 50 % podľa typu pohonu vozidla. Daň sa znižuje pri hybridných motorových vozidlách a hybridných elektrických autách.

Výška dane závisí aj od toho, koľko mesiacov v zdaňovacom období podnikateľ auto používal. Prvým zohľadňovaným mesiacom je mesiac, na ktorý pripadá dátum prvej evidencie vozidla podľa dokladov.

Preddavky na daň sa aj naďalej určujú na základe predpokladanej dane na ďalšie zdaňovacie obdobie, avšak ako súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa počtu mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. 1. ďalšieho zdaňovacieho obdobia.

Hranice pre určenie štvrťročných a mesačných preddavkov

 • Ak predpokladaná daň nepresiahne sumu 700 eur, podnikateľ preddavky na daň neplatí.
 • Ak predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur daňovník platí štvrťročné preddavky na daň.
 • Ak je predpokladaná daň vyššia ako 8 300 eur, podnikateľ platí mesačné preddavky na daň.

Úprava dane

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel pre rok 2015 sa môže znížiť alebo zvýšiť v závislosti od veku vozidla. V zákone o dani z motorových vozidiel sa zohľadňuje ekologický aspekt.

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel sa zníži o:

 • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a
 • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí 108 kalendárnych mesiacov sa použije neupravená ročná sadzba dane počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí 144 mesiacov sa ročná sadzba dane z motorových vozidiel zvýši o:

 • 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a
 • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov, vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Ročná sadzba dane (a to sadzba už po prípadnom znížení alebo zvýšení) sa zníži o 50 % pre:

 • hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,
 • vozidlo kategórie L, m a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
 • vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

Za vodilo kategórie N a O, ktoré sa použilo v roku 2015 (zdaňovacom období) v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát, sa ročná sadzba dane (a to sadzba dane už po úpravách uvedených vyššie) zníži o 50 %.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Po novom vzniká daňová povinnosť od prvého dňa mesiaca, v ktorom bolo vozidlo použité na podnikateľské účely. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla,
 • ukončeniu použitia zamestnaneckého vozidla alebo vozidla, ktoré má v technickom preukaze ako držiteľa vozidla zapísanú inú osobu.

Dosiaľ oznamoval podnikateľ vznik daňovej povinnosti v daňovom priznaní. Ak prestal auto používať v podnikaní, musel to do 30 dní oznámiť daňovému úradu.

Teraz sa vznik a aj zánik daňovej povinnosti k dani z motorového vozidla oznamuje len v priznaní, netreba teda zánik používania auta v biznise daniarom oznamovať osobitne.

Od 1. 1. 2015 bola zavedená oznamovacia povinnosť iba v prípade, ak daňovník v zdaňovacom období nepoužíval vozidlo na podnikanie, neúčtoval o ňom, neevidoval vozidlo v daňovej evidencii alebo neuplatňoval výdavky spojené s používaním vozidla.

Daňová povinnosť k takémuto vozidlu zaniká k 31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia a je potrebné túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 31.1. po uplynutí daného zdaňovacieho obdobia.

Ročná sadzba dane pre motocykle, trojkolky, štvorkolky a osobné automobily (L, M1)
Zdvihový objem valcov motora v cm3 nad Zdvihový objem valcov motora v cm3 do (vrátane) Ročná sadzba dane v eurách
150 50
150 900 62
900 1200 80
1200 1500 115
1500 2000 148
2000 3000 180
3000 218
Prameň: Finančná správa SR
Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidlá (M2, M3, N1 až N3, O1 až O4)
1 alebo 2 nápravy
Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná celková hmotnosť v tonách nad Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná celková hmotnosť v tonách do Ročná sadzba dane v eurách
1 74
1 2 133
2 4 212
4 6 312
6 8 417
8 10 518
10 12 620
12 14 777
14 16 933
16 18 1 089
18 20 1 252
20 22 1 452
22 24 1 660
24 26 1 862
26 28 2 075
28 30 2 269
30 2 480
3 nápravy
Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná celková hmotnosť v tonách nad Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná celková hmotnosť v tonách do Ročná sadzba dane v eurách
15 566
15 17 673
17 19 828
19 21 982
21 23 1 144
23 25 1 295
25 27 1 452
27 29 1 599
29 31 1 755
31 33 1 964
33 35 2 172
35 37 2 375
37 40 2 582
40 2 790
4 a viac náprav
Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná celková hmotnosť v tonách nad Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná celková hmotnosť v tonách do Ročná sadzba dane v eurách
23 721
23 25 877
25 27 1 033
27 29 1 189
29 31 1 337
31 33 1 548
33 35 1 755
35 37 1 968
37 40 2 172
40 2 375
Prameň: Finančná správa SR