O2 Športová akadémia Mateja Tótha rozširuje po troch rokoch svojej existencie oblasť všeobecnej športovej prípravy detí a prichádza s nasledujúcou otázkou. Súvisí motorický tréning dieťaťa s jeho kognitívnym vývojom, ktorého súčasťou je pozornosť? Tento predpoklad môže byť platný minimálne z dvoch dôvodov. Po prvé, odpoveď je možné nájsť v samotnom Inovovanom štátnom vzdelávacom programe. Podľa neho sa vyučovací predmet telesná a športová výchova ako jediný zameriava na celkový psychosomatický a psychomotorický rozvoj detí. Somatika, motorika a psychika sú spájané, pretože spolu súvisia. Po druhé, mnohé výskumy Active Living Research 2019 dokazujú, že deti zapojené do pohybových aktivít, sú takmer okamžite po ich ukončení sústredenejšie a zlepšujú si prácu pamäte. V dlhodobom horizonte môžu ľahšie dosiahnuť dobré výsledky v škole, zlepšiť svoje správanie, mať kvalitný odpočinok, získať viac zdravých emócií ako radosť a spokojnosť. Môžeme povedať, že ide o zaujímavé poznanie pre celú spoločnosť. Nadobúdané zručnosti a rozvíjané schopnosti u detí, totiž pomáhajú tvarovať a určovať ich životy v dospelosti.

Na základe týchto poznatkov sa O2 Športová akadémia Mateja Tótha rozhodla zrealizovať vlastnú štúdiu. Počas Európskej noci výskumníkov a Celonárodného dňa zdravia v roku 2019, testovala 402 detí vo veku 6-15 rokov. Cieľom bolo skúmať pozornosť detí pred vykonaním krátkej pohybovej aktivity a po nej. Sledovaná bola aj pozornosť dvoch skupín detí. V prvej skupine sú deti, ktoré vykonávajú pravidelný, organizovaný šport. Druhú skupinu tvoria deti, ktoré vykonávajú šport rekreačne, alebo nešportujú vôbec. Bezprostredne po pohybovej aktivite bola zvýšená pozornosť u 35 % detí a klesla najčastejšie zastúpená miera typu “veľmi nepozorný“ zo 78 % na 55 %. Výskum ďalej odhalil súvislosť medzi zvýšenou pozornosťou u pravidelne, organizovane športujúcich detí v porovnaní s rekreačne športujúcimi, alebo nešportujúcimi. Rozdelenie detí na chlapcov a dievčatá prináša tri základné zistenia: lepšiu pozornosť dievčat ako chlapcov; lepšiu pozornosť chlapcov, ktorí sa venujú kolektívnym športom a lepšiu pozornosť dievčat v individuálnych športoch. Výsledky poukazujú na pozitívne spojenie pohybovej aktivity dieťaťa a jeho pozornosti. Na druhej strane, nepriaznivým javom tejto štúdie je nízka miera pozornosti detí vo všeobecnosti.

Úvaha o tom, že deti dneška čelia problému udržania pozornosti je vysoko aktuálna, až akútna. Stratu pozornosti charakterizujú situácie, ako napríklad problém vypočuť si pokyny až do konca, sedieť na mieste alebo stáť v rade. Rovnako sú pre ňu príznačné ťažkosti s učením, ktoré úzko súvisia so školskou úspešnosťou detí. Renomovaný psychiater Anders Hansen poukazuje na skutočnosť, že pravidelné cvičenie má na mozog dieťaťa a jeho akademické napredovanie mimoriadne účinky. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že počas pohybu sa deťom akoby “nabíja mozog“. Hypokinetické - sedavé trávenie času, napríklad dlhodobé učenie alebo dlhodobé sedenie pri počítači prinášajú negatívne účinky. Pozitívny postoj k pohybu môže deťom pomôcť využívať ich široký potenciál. Ten sa môže týkať fyzického, mentálneho zdravia, vyrovnanosti, matematického myslenia, rečového prejavu, kreativity a mnoho ďalšieho.

Ak je fakt, že pohybová aktivita pomáha mozgovej aktivite, je možné, že systematická, dobre cielená športová aktivita potvrdí v krátkej dobe svoj význam. Tento predpoklad korešponduje aj s víziou projektu olympijského víťaza O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Vďaka spolupráci so školami, môže tento projekt zohrávať kľúčovú úlohu v napredovaní Slovenského športu a školstva, pri prijímaní tvorivých podnetov z minulosti, alebo z krajiny akou je napríklad Fínsko. Kľúčovou myšlienkou Fínskeho školského systému je jedna z najosvedčenejších reforiem školstva Škola v pohybe. Orientovaná je na pohyb a priestor, ktoré nie sú výsadou len telesnej a športovej výchovy. Hovorí o tom, že dlhé sedenie v laviciach deti skôr paralyzuje, ako im dáva entuziazmus do učenia. O2 Športová akadémia Mateja Tótha zastáva štatút jedinečnosti a to z niekoľkých dôvodov. Po prvé, je celonárodným projektom, čo znamená pôsobenie na celom Slovensku v oblasti všeobecnej športovej prípravy a to u detí do 10. roku života; po druhé, športovú výchovu realizuje od všeobecného ku špecializovanému, rovnako, ako prebieha vzdelávanie v školách. Najprv pomáha rozvíjať všeobecné pohybové základy a až následne odporúča športovú špecializáciu; tretí dôvod je, že využíva existujúcu, pomerne dobrú športovú infraštruktúru na školách; po štvrté, využíva odborný potenciál učiteľov telesnej a športovej výchovy - svojich trénerov, navýšený o špecifickosť tréningového procesu akadémie. Ten reprezentujú tri piliere – športový tréning, vývojová kineziológia a psychologická príprava. Pri ucelenom pohľade to znamená, že akadémia môže pôsobiť v ktoromkoľvek kraji, na akejkoľvek škole a v akýchkoľvek podmienkach. Vďaka svojmu širokospektrálnemu pôsobeniu má potenciál zabezpečiť silnú podporu športu detí, stimulovať vyššiu kvalitu školstva a sofistikovanejší systém vzdelávania.

Na záver akcentujeme prospešnosť krátkodobej pohybovej aktivity a pravidelného, organizovaného športovania detí na ich pohybový a kognitívny vývoj. Tematika vzťahu športu, pozornosti detí a ich školskej úspešnosti si však vyžaduje komplexný a systémový prístup. Naše výsledky a nové znalosti nám prinášajú široký priestor na zamyslenie, prípadne ďalšie vedecké bádanie. Rozširujúcimi otázkami môže byť napríklad aplikovanie krátkodobej pohybovej aktivity do vyučovacích hodín viacerých školských predmetov. Alebo, náležité využitie moderných technológii v tréningovom procese akadémie. Navrhujeme, aby témy pohybového a kognitívneho rozvoja detí mali na všetkých školách dostatočný priestor. Poukazujeme na silnú potrebu sprostredkovania vedomostí z oblasti psychológie pre učiteľov telesnej a športovej výchovy. Dynamické zmeny týkajúce sa vývoja detí, pre nás znamenajú začleňovanie najnovších poznatkov do nových pracovných trendov so zámerom tvoriť modernú a úspešnú akadémiu budúcnosti.