Keďže o niekoľko týždňov príde aj na Slovensku v striedaniu vlád, organizácie združené v Zväze cestovného ruchu SR pripravili dokument „Konkurencieschopný a udržateľný cestovný ruch“ a chcú tak poukázať na oblasti cestovného ruchu, ktorým by mala budúca vláda venovať pozornosť. Tento materiál doručili predstaviteľom strán a hnutí, ktoré sa vo februárových parlamentných voľbách uchádzajú o hlasy voličov.

390-tisíc pracovných miest

Podiel odvetvia cestovného ruchu na tvorbe hrubého domáceho produktu dosahuje na Slovensku takmer 3%, ale jeho vplyv je aj na ďalšie oblasti hospodárstva. Odvetvie vytvára zhruba 390 tisíc pracovných miest a je jedným z najväčších prvých zamestnávateľov pre mladých ľudí. Služby cestovného ruchu pritom poskytujú tisíce malých a stredných podnikov.

Malé a stredné podniky, ktoré tvoria až 90-percentný podiel v odvetví cestovného ruchu, podľa brandže stále čelia vysokej miere administratívnej záťaže, nedostatku kvalifikovaných ľudí, zvyšujúcej sa ceny práce. Okrem toho digitalizácia v tejto oblasti umožnila masívne rozširovanie zdieľanej ekonomiky, ktorá je bez regulačného rámca, čím sa na trhu znevýhodňujú práve zariadenia cestovného ruchu.

Ponuka AirBnB Zdroj: Airbnb

Nové trendy a výzvy

Odvetvie cestovného ruchu podľa dokumentu pritom výrazne zasahujú nové trendy a výzvy, ktoré so sebou prinášajú potrebu reakcie a adaptácie odvetvia na nové podmienky. Napríklad digitalizácia v tejto oblasti umožnila masívne rozširovanie nových foriem poskytovania profesionálnych služieb, predovšetkým prudko sa rozvíjajúcej zdieľanej ekonomiky.

Tento fenomén je bez akéhokoľvek regulačného rámca, čím na trhu znevýhodňuje až príliš regulované podniky cestovného ruchu. Stanovenie regulačného rámca pre zdieľanú ekonomiku je len jedna z vecí, ktorým by mala podľa turistickej brandže budúca vláda venovať pozornosť.

Tými ďalšími by mali byť podľa ZCR:

Znižovanie administratívnej a daňovo odvodovej záťaže

Zavádzanie inovácie v príprave zamestnancov a zamestnávaní

Efektívnejšie riadenie pre cestovný ruch a propagáciu

 Zodpovedný a trvalo udržateľný prístup

„Verím, že nájdeme s politikmi priestor na diskusiu o vývoji tohto odvetvia a možnostiach, ako zlepšiť jeho fungovanie. A dokážu si osvojiť niektoré z prezentovaných priorít a budú ich aktívne presadzovať v nasledujúcom volebnom období,“ uviedol k dokumentu prezident ZCR SR Marek Harbuľák.